info@kenjutsu-dojo-berlin.de   |   +49 15734868032
  • Deutsch
  • English
  • Français

DIE KATAS VON KASHIMA SHINRYU 鹿島神流

 
Kihon Tachi – 基本太刀
1 Kesa Giri – 袈裟斬
2 Ashi Barai Ukibune – 足払浮舟
3 Kiri Wari – 斬割
4 Wari Zuki – 割突
5 Kurai Tachi – 位太刀

Ura Tachi – 裏太刀
1 Men Tachi Zuke – 面太刀付
2 Kesa Tachi Zuke – 袈裟太刀付
3 Do Tachi Zuke – 胴太刀付
4 Gedan Kote Dome – 段籠手止
5 Kyo Dachi Kote Giri – 虚太刀籠手斬
6 Sokui Zuke – 続飯付
7 Mikiri Kenchu Tai – 見切剣中体
8 Naori Taichu Ken – 直体中剣
9 Kesa Giri Sode Suri – 袈裟斬袖摺
10 Enbi Ken – 燕飛剣

Aishin Kumi Tachi – 相心組太刀
1 Kumi Tachi Kiri Dome – 組太刀斬止
2 Kumi Tachi Seigan – 組太刀正眼
3 Kumi Wakare Wari Zuki – 組分割突
4 Kumi Tachi Kaeshi Kote – 組太刀返籠手
5 Kumi Wakare Taoshi Uchi – 組分倒打

Jissen Kumi Tachi – 実戦組太刀
1 Tsuki Kaeshi – 突返
2 Kiri Wari – 斬割
3 Sokui Tachi – 続飯太刀
4 Hayanuki Fudo Ken – 早抜不斬剣
5 Sode Suri Seigan – 袖摺正眼
6 Gedan Kote Uchi – 段籠手打
7 Tsubame Gaeshi – 燕返
8 Gyaku Kesa – 逆袈裟
9 Tsubazeri Taoshi – 鍔競倒
10 Maki Tachi Oikomi – 巻太刀追込

Kassen Dachi – 合戦太刀
1 Sente Tsuki Age – 先手突上
2 Sente Seigan Yaburi – 先手正眼破
3 Sente Tsuki Kaeshi – 先手突返
4 Sente Tsuki Daoshi – 先手突倒
5 Sente Enbi Daoshi – 先手燕飛倒
6 Jodan Nuki Daoshi -上段抜倒
7 Gedan Nuki Daoshi -下段抜倒
8 Fudoken – 不動剣
9 Kesa Tsubushi – 袈裟潰
10 Muniken – 無ニ剣

 
 

Video Kenjutsu 剣術 / Kashima Shinryu 鹿島神流

1 Serie, 2 Serie, 3 Serie, 4 Serie
 

error: Content is protected !!